Rekompensata za zwolnienie

W ostatnim czasie dostajemy dużo zapytań odnośnie odszkodowania dla pracownika za zwolnienie z pracy. Pytania dotyczą sytuacji w których pracownik może ubiegać się o pieniądze przy wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Pracodawca który tego dokonuje wbrew przepisom prawa pracy dopuszcza się czynności bezprawnej. Pracownik zaś może domagać się finansowej rekompensaty w postaci odszkodowania.

Z bezprawnością mamy do czynienia w sytuacji kiedy pracodawca wypowiada umowę o pracę bez uzasadnionej przyczyny lub z naruszeniem przepisów prawa pracy dotyczących wypowiadania umów o pracę.

Z tzw. nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę mamy do czynienia w kilku przypadkach. Po pierwsze wtedy, kiedy pracodawca dokonał wypowiedzenia bez konsultacji z organizacją związkową. Podobnie w sytuacji naruszenia przepisów o szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem  a także wtedy gdy pracodawca przyjmuje krótszy niż wynika to z kodeksu pracy okres wypowiedzenia. Może to tego dojść także w przypadku wypowiedzenia bez zachowania właściwej formy lub bez pouczenia pracownika o przysługującym mu odwołaniu do sądu pracy.

Jeśli pracownik dostrzeże, iż w jego przypadku doszło do bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę, może on wówczas skierować sprawę do sądu pracy. Sąd ten ustala czy do przewinienia po stronie pracodawcy rzeczywiście doszło oraz może orzec o konkretnych obowiązkach, stosownie do żądania zwolnionego pracownika. Jednym z możliwych rozstrzygnięć jest zasądzenie na rzecz pracownika odszkodowania. Inne możliwości to domaganie się przywrócenia do pracy lub zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

W sytuacji kiedy pracownik domaga się zasądzenia odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę, sąd może zasądzić je w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do maksymalnie 3 miesięcy, jednakże wysokość odszkodowania nie może być niższa od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Dla osób zatrudnionych na czas określony możliwe jest uzyskanie odszkodowania za rozwiązanie umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta. Wówczas wysokość odszkodowania odpowiada wynagrodzeniu za czas do kiedy umowa miała obowiązywać, nie dłużej jednak niż za 3 miesiące.

Odszkodowanie przysługuje także z tytułu przedwczesnego rozwiązania przez pracodawcę umowy terminowej (w tej sytuacji pracownik nie może zostać przywrócony do pracy), a jego wysokość jest równa wynagrodzeniu za czas, do upływu którego miała trwać umowa, ale nie może być wyższe niż wynagrodzenie za 3 miesiące.