STATUT FUNDACJI COGNOSCO z siedzibą w Krakowie KRS: 0000325672
(tekst jednolity stan na 26 sierpnia 2014 r.)

[postanowienia ogólne]
§ 1.

 1. Paweł Grzelak, Stanisław Lipiec oraz Tomasz Rysz, zwani dalej „Fundatorami” ustanowili aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 lutego 2009 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Józefa Piłsudzkiego 40/3, przez notariusza Annę Łomnicką fundację o nazwie „Cognosco” zwaną w dalszej statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji: „Cognosco Foundation” oraz „Fundacja Poznaję”.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 5. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 6. Fundacja może prowadzić swoją działalność na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
 7. Fundacja może tworzyć swoje oddziały, filie lub inne jednostki terenowe.
 8. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 9. Okresem rozliczeniowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

[cel Fundacji i formy jego realizacji]
§ 2.

 1. Celem Fundacji jest działalność oświatowa, która jest realizowana poprzez popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, szerzenie świadomości prawnej, w tym edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska.
 2. Cele wskazane w ust. Fundacja realizuje następującymi sposobami:
  1. prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie,
  2. za zgodą i na rzecz osób fizycznych wytacza powództwa bądź przystępuje do toczących się postępowań w sprawach o alimenty, ochronę środowiska, ochronę konsumentów, ochronę praw własności przemysłowej, ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.
  3. organizuje i prowadzi konferencje, szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, wycieczki i inne formy kształcenia i samodoskonalenia,
  4. prowadzi działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem,
  5. wspomaga wolontariat,
 3. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  3. promocji zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  4. upowszechniana i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  5. upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

[majątek Fundacji]
§ 3.

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w szczególności darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek publicznych, dochody z majątku Fundacji, dotacje i subwencje.
 2. Majątek Fundacji może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową, tj. realizacje celów statutowych, w tym na działalność pożytku publicznego.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

[organy Fundacji]
§ 4.

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji,
  2. Rada Fundacji.

[tryb powołania i odwołania członka Zarządu]
§ 5.

 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, tj. Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada jednomyślnie podjętą uchwałą.
 3. Każdy z członków Zarządu ma prawo złożyć pisemną rezygnację z pełnienia swojej funkcji.
 4. Rezygnacja winna być złożona na ręce członka Rady lub przesłana na adres siedziby Fundacji.
 5. Członek Zarządu Fundacji w przypadku złożenia rezygnacji obowiązany jest działać do czasu wyboru nowego członka Zarządu lub prawomocnego wykreśleniu jego osoby z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Każdy członek Zarządu powoływany jest na czas nieoznaczony.

[kompetencje Zarządu]
§ 6.

 1. Zarząd jest organem reprezentującym Fundację oraz prowadzącym jej sprawy.
 2. Fundację może reprezentować każdy z członków Zarządu samodzielnie, jednakże przy zaciąganiu zobowiązań lub obciążeniu prawem, którego wartość przekracza równowartość 25.000 euro (dwadzieścia pięć tysięcy euro) Fundację reprezentują wszyscy członkowie Zarządu działający łącznie.

[obowiązki Zarządu]
§ 7.

 1. Do obowiązków Zarządu Fundacji, w szczególności należy:
  1. reprezentowanie Fundacji oraz prowadzenie jej spraw z najwyższą starannością,
  2. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, w tym sprawozdań finansowych i merytorycznych, jak również składanie ich do właściwych organów i instytucji oraz publikowanie ich w miejscach i czasie prawem przewidzianych,
  3. dbanie o dobre imię Fundacji i innych organizacji pozarządowych,
  4. prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji w sposób pełny, jasny, rzetelny oraz niebudzący wątpliwości,
  5. stosowanie się do wytycznych zawartych w sprzeciwie wnoszonym przez Radę.

[uchwały i wewnętrzna organizacja Zarządu]
§ 8.

 1. Każdy z członków Zarządu jest obowiązany do informowania pozostałych członków o zamiarze dokonania czynności prawnej związanej z działalnością Fundacji.
 2. Każdy z członów Zarządu może przed dokonaniem czynności prawnej przez innego członka Zarządu wnieść swój sprzeciw w formie pisemnej.
 3. W przypadku wniesienia przez któregokolwiek członka Zarządu sprzeciwu, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez wszystkich członków Zarządu.
 4. W przypadku wieloosobowego składu Zarządu Fundacji, wszystkie uchwały zapadają zwykła większością głosów.
 5. W przypadku gdy skład Zarządu jest dwuosobowy, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.
 6. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Przewodniczącego Rady o wniesieniu sprzeciwu, przesyłając mu do informacji odpis pisma zawierającego sprzeciw.

[tryba powołania i odwołania członka Rady]
§ 9.

 1. Rada składa się z dwóch do pięciu członków, będących specjalistami z dziedzin odpowiednich do celów statutowych Fundacji.
 2. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Nowy członek Rady powoływany jest przez Przewodniczącego Rady.
 4. Każdy członek Rady może zostać odwołany przez Przewodniczącego.
 5. Każdy z członków Rady ma prawo złożyć pisemną rezygnację z pełnienia swojej funkcji.
 6. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.
 7. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

[kompetencje Rady]
§ 10.

 1. Rada stanowi kolegialny organ nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania nadzoru, przy czym członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 2. Do kompetencji Rady w szczególności należy:
  1. wytyczenia głównych kierunków działań Fundacji,
  2. sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, w szczególności nad działalnością Zarządu,
  3. doradzanie członkom Zarządu w sprawa rozwoju i kierunków działania Fundacji,
  4. zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań merytorycznych i finansowych,
  5. w przypadku naruszenia obowiązków przez Zarząd zobowiązywanie członków Zarządu do postępowania według wytycznych Rady w celu ochrony interesów Fundacji,
  6. uzupełnianie i zmienianie statutu.

[uchwały i wewnętrzna organizacja Rady Fundacji]
§ 11.

 1. Każdy z członków Rady jest obowiązany do informowania pozostałych członków o zamiarze skierowania wytycznych członkom Zarządu.
 2. Każdy z członów Rady może przed skierowaniem do członka Zarządu wytycznych może wnieść swój sprzeciw w formie pisemnej.
 3. W przypadku wniesienia przez któregokolwiek członka Rady sprzeciwu, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez wszystkich członków Rady.
 4. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów.
 5. W przypadku gdy skład Rady Fundacji jest dwuosobowy, głos Przewodniczącego Rady jest decydujący.

[likwidacja Fundacji i postanowienia końcowe]
§ 12.

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania majątku.
 2. Likwidacje przeprowadzają jako likwidatorzy członkowie Zarządu, lub osoby wyznaczone przez członków Zarządu.
 3. Składniki majątku Fundacji pozostające po uregulowaniu wszystkich zobowiązań przekazane zostaną innej organizacji pozarządowej, której cele statutowe są podobne do celów statutowych Fundacji.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają w szczególności przepisy zawarte w ustawie o fundacjach oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.