Zadanie polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest realizowane na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015r (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, uprawnieni pozostają:

1. Korzystający z pomocy społecznej – tj. osoby, które posiadają prawo do świadczenia z opieki społecznej przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163), z zastrzeżeniem, iż prawo do świadczenia zostało im przyznane najpóźniej w terminie 12 miesięcy przed dniem zwrócenia się o pomoc prawną oraz, iż w terminie 12 miesięcy przed zwróceniem się o pomoc prawną nie została wobec tych osób wydana decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2. Rodziny wielodzietne – tj. członkowie rodzin dysponujących ważną Kartą Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (U.2014.1863),

3. Kombatanci – tj. osoby dysponujące zaświadczeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. ( U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4. Weterani oraz weterani poszkodowani – tj. osoby dysponujące legitymacją weterana lub legitymacją weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203,

5. Osoby poniżej 26 roku życia oraz powyżej 65 roku życia,

6. Osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Korzystający z pomocy społecznej:

Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) do świadczeń uprawnione pozostają (w szczególności), osoby borykające się z problemem:

1. ubóstwa – kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy zostało ustalone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1058). Dla osoby samotnie gospodarującej maksymalny dochód uprawniający do wystąpienia o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej wynosi 634 zł, natomiast dla osoby gospodarującej w rodzinie: 514 zł.

2. sieroctwa,

3. bezdomności – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 6, pkt. 8)), za osobę bezdomną uznaje się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania,

4. bezrobocia – za bezrobotnego w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.149 j.t.) uznaje się obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych, a także cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (szczegółowe wyliczenie w art. 1 ust. 2 lit. a-g, lit. i, j, l w/w ustawy) oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha w/w ustawy, która bezpośrednio przed rejestracją, jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, co najmniej 6 miesięcy oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

– ukończyła 18 lat,

– nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.),

– nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

– nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

– nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisówustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 5), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

– nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisówo podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

– nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

– zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

– nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

– nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

– nie pobiera na podstawieprzepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

– nie pobiera, na podstawieprzepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

– nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6,

– nie podlega, na podstawie odrębnychprzepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

5. niepełnosprawności – rozumianej, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (U.2011.127.721 j.t. z późn. zm.), tj. dotyczącej osób zakwalifikowanych przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego), będących całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy lub osób dysponujących orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7. przemocy w rodzinie, – którą stanowi, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie (Dz.U.1390 j.t.) jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą,
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi – rozumianego, zgodnie z art. 4, lit. a Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z dnia 16 maja 2005r.
(Dz.U.2009.20.107), jako werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem groźby lub użyciem siły, bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystywanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystywania seksualnego, przymusową pracę lub służbę, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów,

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – tj. dotyczącego rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci (zgodnie z regulacją art. 3 pkt. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114.j.t.)),

10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub dustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, – tj. w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca statusu uchodźcy lub udzieleniem cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13. alkoholizmu lub narkomanii – przy uwzględnieniu, iż narkomania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (U.2012.124 j.t. z późn. zm.) jest tostałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich, natomiast alkoholizm rozumie się zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 j.t.),

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – tj. wiążącego się z sytuacjąwpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, zgodnie z art. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (U.2013.1166 j.t. z późn. zm.)

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej – rozumianej, jako katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem, co wynika wprost z art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (U.2014.333 j.t.).

Celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub przedłożeniezaświadczenia o uzyskaniu świadczenia w postaci: interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu oraz przyznania biletu kredytowanego.

Równocześnie uprawniony zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym potwierdza, iż nie wydano wobec niego decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie powyższe składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Rodziny wielodzietne:

Karta Dużej Rodziny, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny przyznawana jest członkowi rodziny wielodzietnej (tj. takiej, w której na utrzymaniu rodzica/ rodziców pozostaje co najmniej trójka dzieci: w wieku do 18 lat, a jeżeli dziecko kontynuuje edukację to do 25 roku życia:
• w szkole do 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego,
• szkole wyższej do końca roku akademickiego,
z zastrzeżeniem, iż ograniczenia wiekowe nie obowiązują w sytuacji orzeczenia wobec dzieci umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności).
Do członków rodziny zalicza się: rodziców (w tym także rodziców zastępczych oraz osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), małżonka rodzica oraz dziecko.
Celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny.

Kombatanci:

Za działalność kombatancką uznaje się (zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego):

1. pełnienie służby wojskowej w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez Państwo Polskie;

2. uczestniczenie w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie światowej, w powstaniach narodowych i walkach o odzyskanie lub utrzymanie terytoriów Rzeczypospolitej Polskiej;

3. pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny 1939-1945;

4. pełnienie służby wojskowej w armiach sojuszniczych, a także w sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939-1945, z wyjątkiem formacji Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (NKWD) oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły działalność przeciwko ludności polskiej;

5. pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach wojskowych lub organizacjach niepodległościowych na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) do końca 1956 r., jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej,

6. uczestniczenie w walkach w jednostkach Wojska Polskiego oraz zmilitaryzowanych służbach państwowych z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu;

7. uczestniczenie w tzw. Niszczycielskich Batalionach („Istriebitielnych Batalionach”) na dawnych ziemiach polskich w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi nacjonalistami, w latach 1944-1945.

Oraz równorzędną działalność, polegającą na:

8. pełnienie funkcji cywilnych we władzach powstań narodowych oraz w administracji podziemnego Państwa Polskiego w okresie wojny 1939-1945, a także w podziemnych niepodległościowych organizacjach cywilnych w latach 1945-1956;

9. udział w okresie do 31 grudnia 1945 r. w walkach o zachowanie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego w zmilitaryzowanych służbach państwowych;

10. prowadzenie w okresie wojny 1939-1945 zorganizowanego i profesjonalnego tajnego nauczania dzieci i młodzieży;

11. dawanie schronienia osobom narodowości żydowskiej lub innym osobom, za których ukrywanie w latach 1939-1945, ze względu na ich narodowość lub działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – groziła kara śmierci;

12. zaokrętowanie marynarzy polskich w charakterze członków załogi na statku bandery własnej lub bandery koalicyjnej, przeznaczonym do działań wojennych w okresie wojny 1939-1945;

13. uczestniczenie w latach 1914-1945 w walkach o polskość i wolność narodową Śląska, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej, Gdańska, Pomorza i Ziemi Kaszubskiej oraz Warmii i Mazur, a także innych ziem zagarniętych przez zaborców;

14. czynny udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 r., który spowodował śmierć lub uszczerbek na zdrowiu;

15. poniesienie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia na czas powyżej siedmiu dni w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu wskutek działania wojska lub milicji podczas wystąpień wolnościowych.

A także okresy przebywania w:

• w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością kombatancką, wskazaną w pkt. 1-7;

• w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady oraz w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, a także w więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, a także w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski – spowodowanego działalnością, o której mowa pkt. 1 – 15.

Dodatkowo, uzyskanie statusu kombatanta możliwe jest w sytuacji osoby, która podlegała represjom wojennym oraz okresu powojennego, za które w rozumieniu ustawy rozumie się okresy przebywania:

1. z przyczyn politycznych, narodowościowych, religijnych i rasowych:

2. w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady,

3. w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa,

4. w innych miejscach odosobnienia, w których pobyt dzieci do lat 14 miał charakter eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa;

5. z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach;

6. z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych:

7. w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR,

8. na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR;

9. w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepisów wydanych przez władze polskie, przez sądy powszechne, wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1956 bez wyroku – za działalność polityczną bądź religijną, związaną z walką o suwerenność i niepodległość.

Nadto, przepisy stosuje się także do osób, które jako dzieci zostały odebrane rodzicom w celu poddania eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia.

Celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich.

Weterani oraz weterani poszkodowani:

Uzyskanie statusu weterana jest możliwe w razie uczestnictwa w działaniach poza granicami kraju, prowadzonych w ramach:

1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni,

2. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Natomiast, za weterana poszkodowanego może zostać uznana osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub ważnej legitymacji weterana poszkodowanego.

Osoby poniżej 26 roku życia oraz powyżej 65 roku życia:
Celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia o zaistnieniu jednej z okoliczności powodujących powstanie uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie powyższe składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W sytuacji nagłej, osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazane w pkt. 1 – 5 mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną na podstawie oświadczenia, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informujemy, iż w ramach działań Fundacji nie udzielamy porad prawnych przez telefon ani mailowo. Porady prawne udzielane są wyłącznie na wyznaczonych dyżurach na terenie Krakowa. Zapisy na dyżury odbywają się telefonicznie. Istnieje możliwość przesłania wiadomości mailowej zawierającej zwięzły opis problemu z którym Państwo się zgłaszają wraz z numerem kontaktowym. Nasz wolontariusz skontaktuje się z Państwem celem ustalenia terminu spotkania z prawnikiem.