Poradnictwo obywatelskie w Biskupicach, Kłaju i Wieliczce 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wymagane jest umówienie terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się:

– telefonicznie pod numerem telefonu: (12) 399-98-36  czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wieliczce

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

-Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

– Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe,
  2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
  3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce
ul. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

Punkt przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek7:00 do 11:00
Wtorek7:00 do 11:00
Środa12:00 do 16:00
Czwartek12:00 do 16:00
Piątek 7:00 do 11:00

Budynek Urzędu Gminy Biskupice,
Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
(pokój nr 05)

Punkt przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek08:00 do 12:00
Wtorek07:30 do 11:30
Środa07:30 do 11:30
Czwartek07:30 do 11:30
Piątek07:30 do 11:30

Budynek Urzędu Gminy Kłaj,
Kłaj 655, 32-015 Kłaj
(pokój nr 002)

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek17:00 do 21:00
Wtorek15:00 do 19:00
Środa15:00 do 19:00
Czwartek15:00 do 19:00
Piątek14:00 do 18:00

Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.